Avís Legal

1. Objecte

1.1. Les presents condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web www.fruitandcoshop.com (d'ara endavant el "lloc"), pàgina web propietat de FRUIT&CO WEAR SCP.

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant "usuari") reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i acorda complir-les íntegrament en la seva totalitat.

1.3. Si com a usuari no està d'acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d'accedir a aquest lloc.

2. Propietat del Lloc

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable l'informem que aquest lloc web www.fruitandcoshop.com és propietat de l'entitat amb denominació comercial FRUIT&CO SHOP propietat de FRUIT&CO WEAR SCP amb CIF J55634257.

2.2. Aquesta entitat té el domicili social al Carrer Anselm Clavé 14, Baixos, 43800 de Valls (Tarragona).

2.3. Pot contactar amb FRUIT&CO SHOP a l'adreça de correu electrònic info@fruitandcoshop.com o bé, trucant al telèfon 977613539.

3. Funcionament del lloc

3.1. FRUIT&CO SHOP es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. FRUIT&CO SHOP no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

3.3. Així mateix FRUIT&CO SHOP es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d'acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l'usuari.

3.5. FRUIT&CO SHOP tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts, ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per FRUIT&CO SHOP serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera diligent, sempre respectant la Llei, els bons costums, i les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevols altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable davant FRUIT&CO SHOP i de tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contrari a la Llei, a la moral, a l'ordre públic i a les presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificaries correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d'aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l'adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web

5.1. Generalment per a l'accés als serveis de FRUIT&CO SHOP no serà necessari la subscripció o registre de l'usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà de la manera expressament assenyalada en el lloc web .

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està degudament autoritzat per FRUIT&CO SHOP, ni intentarà esquivar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella .

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per FRUIT&CO SHOP per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que FRUIT&CO SHOP posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà per tant l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats .

Es comunica a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d'ara "els materials") són propietat de Fruit of the Loom, Russell o Roly, i cedits a FRUIT&CO SHOP per a la utilització en aquest lloc web, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial .

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d'aquests drets de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de FRUIT&CO SHOP, i en el seu efecte a Fruit of the Loom, Russell o Roly, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni amb els seus elements, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de FRUIT&CO SHOP per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos .

7. Protecció de Dades i Política de Privacitat

7.1. D'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, FRUIT&CO SHOP informa l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. FRUIT&CO SHOP és responsable del fitxer.

7.2. L'usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis amb les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de FRUIT&CO SHOP, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l'usuari sobre els productes oferts.

7.3. FRUIT&CO SHOP es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i el deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat .

7.4. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant info@fruitandcoshop.com

8. Política de l'ús de les Cookies

8.1. Les "Cookies" són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Les “Cookies” no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden ser llegides pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l'ús de "Cookies" per al seu correcte funcionament.

9. Informació transmesa pels Usuaris

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa ("xats") i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s'enviïn a través d'aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d'informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a FRUIT&CO SHOP per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació.

9.3. FRUIT&CO SHOP no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d'aquestes àrees.

10. Exclusió de garanties i responsabilitats

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra "tal qual", sense que FRUIT&CO SHOP atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. FRUIT&CO SHOP no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comercialitat o d'idoneïtat per a un fi determinat.

10.2. FRUIT&CO SHOP tampoc garanteix que aquest lloc web, o als servidors que l’allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós.

10.3. FRUIT&CO SHOP no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts, ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc. Malgrat que FRUIT&CO SHOP realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, FRUIT&CO SHOP no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ell. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de l'esmentada indisponiblitat, fallades d'accés i falta de continuïtat.

11. Limitació de Responsabilitat

11.1. FRUIT&CO SHOP no es responsabilitzarà de cap manera de dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web .

11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals ("Links") i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per FRUIT&CO SHOP, en aquests casos FRUIT&CO SHOP no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines .

11.3. L'usuari accepta expressament deixar exempt a FRUIT&CO SHOP de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris basats en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

11.5. FRUIT&CO SHOP ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors .

12. Dret d'exclusió i nul·litat parcial

12.1. FRUIT&CO SHOP es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si el seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L'usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

13. Llei aplicable i Jurisdicció

13.1. Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d'Espanya, FRUIT&CO SHOP i l'usuari es sotmeten als jutjats i tribunals de Valls o, en el seu efecte de Tarragona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

13.2. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

14. Durada i revisió

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre FRUIT&CO SHOP i l'usuari, derivada de l'accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa FRUIT&CO SHOP està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. FRUIT&CO SHOP es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s'abstindrà d'accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

Sobre Nosaltres

A la botiga Fruit&Co Wear de Valls podràs trobar tots els productes de la marca Fruit of the Loom.

Fruit & Co Wear

Contacta

  • 977 613 539
  • info@fruitandcoshop.com

Twitter

Facebook

        Fruit&Co Shop © 2014. All rights reserved.
shop created by adosweb.net